regulamin akcji promocyjnej

Regulamin akcji promocyjnej “Kup pizzę czołgisty”

REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ
„Kup Pizzę Czołgisty i otrzymaj GRATIS kody do gry World of Tanks”
W RESTAURACJACH DA GRASSO

  1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1.1. Organizator Akcji Promocyjnej

Organizatorem akcji promocyjnej „Kup Pizzę Czołgisty i otrzymaj GRATIS kody do gry World of Tanks” (zwanej dalej: „Akcją Promocyjną”) jest Da Grasso Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, al. Jana Pawła II 18 lok. 120, 00-116 Warszawa, adres korespondencyjny biura: ul. Gen. Żeligowskiego 8/10 bud. “A”, IV p. 90-753 Łódź (zwana dalej: „Organizatorem”).

1.2. Produkty promocyjne

„Produktem promocyjnym” w rozumieniu niniejszego regulaminu jest limitowana „Pizza Czołgisty” w każdym rozmiarze.

1.3. Uczestnicy Akcji Promocyjnej

W Akcji Promocyjnej mogą brać udział osoby prawne, jednostki organizacyjne, a także osoby fizyczne, które w dniu dokonania zakupu Produktu promocyjnego ukończyły 13 lat, niebędące ubezwłasnowolnione całkowicie (zwane dalej: „Uczestnikami”), które w okresie trwania Akcji Promocyjnej dokonają zakupu Produktu Promocyjnego zgodnie z zasadami wynikającymi z niniejszego Regulaminu. Organizator zastrzega sobie prawo do weryfikacji wieku Uczestnika.

1.4. Miejsce i czas trwania Akcji Promocyjnej.

Akcja Promocyjna odbędzie się w dniach 04.01.2021 r. – 14.02.2021 r., jednak nie dłużej niż do momentu wyczerpania zapasów Kodów do gry World of Tanks, na zasadach określonych w punkcie 1.5 niniejszego Regulaminu.

Akcja Promocyjna organizowana jest w wybranych Restauracjach Da Grasso na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Organizator zastrzega sobie prawo do przedłużenia okresu obowiązywania Akcji Promocyjnej.

Lista Restauracji Da Grasso uczestniczących w Akcji Promocyjnej jest udostępniona na stronie internetowej www.dagrasso.pl/ w sekcji regulaminy oraz w biurze Organizatora pod adresem ul. Gen. Żeligowskiego 8/10 bud. “A”, IV p. 90-753 Łódź.

1.5. Zapasy kuponów z Kodami do gry World of Tanks

Zapas kuponów z Kodami do gry World of Tanks wynosi 15.000 (słownie: piętnaście tysięcy) sztuk, które zostaną rozdzielone pomiędzy poszczególne Restauracje Da Grasso biorące udział w Akcji promocyjnej. Liczba kuponów z Kodami do gry World of Tanks w poszczególnych Restauracjach Da Grasso może być różna. Kupony z Kodami do gry World of Tanks będą wydawane Uczestnikom w poszczególnych Restauracjach Da Grasso biorących udział w Akcji Promocyjnej wyłącznie do chwili wyczerpania w tej danej Restauracji zapasu kuponów z Kodami do gry World of Tanks.

Organizator zastrzega sobie prawo do zwiększenia zapasu kuponów z Kodami do gry World of Tanks.

  1. WARUNKI AKCJI PROMOCYJNEJ

2.1. Uczestnicy, którzy w czasie trwania Akcji Promocyjnej kupią w Restauracji Da Grasso Produkt promocyjny otrzymają gratis kupon z 2 (dwoma) kodami bonusowymi* do gry World of Tanks.

  • Na każdym kuponie znajdują się 2 (dwa) kody – 1 : dla nowych graczy (Czołg Pudel, garaż, konto premium na 7 dni)| 2 : kod dla obecnych graczy (3 dni konta premium) – kody do wykorzystania na stronie www.pizzaczolgisty.pl

Do każdego Produktu promocyjnego może zostać wydany 1 (jeden) kupon do wykorzystania na stronie www.pizzaczolgisty.pl.

  1. REKLAMACJE

3.1. Uczestnikom Akcji Promocyjnej przysługuje prawo zgłoszenia reklamacji najpóźniej w terminie do dnia 01 marca 2021 r. (o prawidłowości zgłoszenia decyduje data stempla pocztowego lub dzień doręczenia wiadomości e-mail lub wysłanej za pomocą formularza kontaktu). Reklamacje dotyczące przebiegu Akcji Promocyjnej należy składać:

  • na piśmie, adresując je do: Da Grasso Sp. z o.o., ul. Gen. Żeligowskiego 8/10 bud. “A”, IV p. 90-753 Łódź lub
  • elektronicznie, na adres e-mail jakosc@dagrasso.pl

3.2. Reklamacja powinna zawierać w szczególności: imię, nazwisko, adres korespondencyjny lub e-mail Uczestnika, jak również wskazywać przyczyny reklamacji oraz jej dokładny opis.

3.3. Rozpatrywanie reklamacji trwa do 14 dni kalendarzowych licząc od dnia następującego po dniu wpłynięcia reklamacji do Organizatora włączając dzień wysłania zawiadomienia do Uczestnika o wyniku reklamacji (w przypadku zgłoszenia reklamacji poprzez e-mail, odpowiedź zostanie wysłana na adres e-mail Uczestnika). Po wyczerpaniu postępowania reklamacyjnego Uczestnikowi przysługuje prawo do dochodzenia nieuwzględnionych roszczeń w sądzie powszechnym.

3.4. Opisana w niniejszym regulaminie procedura reklamacji nie ogranicza uprawnień Uczestników określonych w powszechnie obowiązujących przepisach prawa.

  1. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

4.1. Administratorem danych osobowych osób, które złożą reklamację dotyczącą Akcji Promocyjnej, jest Da Grasso Sp. z o.o., 00-116 Warszawa, al. Jana Pawła II 18 lok. 120, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców KRS przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem: 0000270637, adres korespondencyjny biura: ul. Gen. Żeligowskiego 8/10 bud. “A”, IV p. 90-753 Łódź.

4.2. Kontakt z administratorem danych możliwy jest poprzez wysyłkę korespondencji na adres wskazany w punkcie 4.1., e-mailowo pod adresem ado@dagrasso.pl lub telefonicznie pod numerem 509 910 000.

4.3. Dane osobowe osobowych osób, które złożą reklamację dotyczącą Akcji Promocyjnej, przetwarzane będą w celu rozpatrzenia reklamacji, ustalenia, dochodzenia lub obrony przed ewentualnymi wynikającymi z tego tytułu roszczeniami, a także – ze względu na prawnie uzasadnione interesy Administratora- w celach analitycznych i statystycznych.

4.4. Każdej osobie przysługuje prawo sprzeciwu wobec przetwarzania jej danych osobowych. W przypadku wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, administrator danych zaprzestanie ich przetwarzania, chyba że będzie w stanie wykazać, że w stosunku do tych danych istnieją dla administratora ważne, prawnie uzasadnione podstawy, które są nadrzędne wobec interesów, praw i wolności osoby, której dane dotyczą lub dane te będą niezbędne administratorowi do ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

4.5. Każdej osobie przysługuje prawo do dostępu do swoich danych osobowych, do ich poprawiania oraz żądania ich usunięcia, a także prawo do żądania od administratora ograniczenia przetwarzania jej danych osobowych.

4.6. Każdej osobie przysługuje prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeżeli uzna, że jej dane osobowe są przetwarzane niezgodnie z wymogami prawa.

4.7. Odbiorcami danych osobowych osób, które złożą reklamację dotyczącą Akcji Promocyjnej, będą: podmiot prowadzący restaurację Da Grasso, której dotyczy reklamacja (o ile będzie to uzasadnione ze względu na przedmiot reklamacji), a także uprawnieni podwykonawcy administratora – np. świadczący usługi wsparcia IT, prawne, dostawcy usług pocztowych i kurierskich.

4.8. Dane osobowe osób, które złożą reklamację dotyczącą Akcji Promocyjnej, przetwarzane będą przez okres rozpatrywania reklamacji, a także w okresie późniejszym, tj. do czasu upływu terminu przedawnienia ewentualnych roszczeń wynikających z Akcji Promocyjnej i obowiązujących przepisów prawa, jednak nie później niż do momentu, gdy ustanie podstawa ich przetwarzania lub do czasu otrzymania sprzeciwu wobec przetwarzania danych (z ograniczeniami wynikającymi z przepisów prawa).

  1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

5.1. Uczestnik przystępując do Akcji Promocyjnej wyraża zgodę na zasady zawarte w niniejszym Regulaminie.

5.2. Materiały reklamowe Akcji Promocyjnej mają jedynie charakter informacyjny. Wiążącą moc prawną mają wyłącznie postanowienia Regulaminu.

5.3. Regulamin wchodzi w życie z dniem rozpoczęcia Akcji Promocyjnej.

5.4. Treść niniejszego regulaminu wraz z załącznikiem określającym listę Restauracji Da Grasso uczestniczących w Akcji Promocyjnej jest udostępniona na stronie internetowej www.dagrasso.pl/ w sekcji regulaminy oraz w biurze Organizatora pod adresem ul. Gen. Żeligowskiego 8/10 bud. “A”, IV p. 90-753 Łódź.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *